Etički kodeks

Svi članovi Komore menadžera ljudskih resursa Srbije (u daljem tekstu: Komora) koji učestvuju u aktivnostima Komore bilo kao aktivni sudionici, pratioci događanja, ili kao partneri Komore trebalo bi da:

 • kroz kontinuirani profesionalni razvoj podižu svoje profesionalne standarde i nadležnosti
 • štite poverljivost i privatnost podataka svih članova Komore do kojih su došli putem članstva u Komori ili kroz učešće u aktivnostima Komore i da ih ne koriste u neovlašćene svrhe
 • imati odnos prema etičkom kodeksu Komore kao nečemu što doprinosi jačanju ličnog ugleda i razvoju profesije
 • obezbediti da članstvo u Komori, organima i telima Komore, neće biti upotrebljeno za sticanje ličnih privilegija i koristi
 • da se uzdrže od javnog zastupanja ili delovanja u ime Komore osim u slučajevima kada su za to ovlašćeni od strane nadležnih organa Komore
 • članovi Organa i Tela Komore, takođe, treba da poštuju i da se pridržavaju relevantnih odredaba koji se odnose pod „Interesi članova Komore koji su sadržani u opštim aktima i Statutu Komore“

Disciplinska procedura

Na osnovu opštih akata i Statuta Komore, Direktor Komore i članovi Upravnog odbora su ovlašćeni da zakažu sednicu Etičkog odbora nakon primanja žalbe ili prijave o članu Komore da je:

 • osuđen za kršenje bilo kojeg privrednog zakona, zakona o radu ili zakona koji su od značaja za menadžment ljudskih resursa u Srbiji
 • da je bio nemaran u obavljanju svoje profesije
 • da je bio okrivljen za zloupotrebu svoje profesije
 • da je voljno odbio ili zanemario da odgovorno postupa po pravilima kodeksa Komore, po zakonima Republike Srbije koji su od ključnog značaja za menadžment ljudskih resursa, ili da su se ponašali i radili suprotno pravilima datih od Upravnog odbora Komore
 • da je počinio bilo kakav akt, radnju ili čin koji bi narušio ugled i ime Komore

Nakon izveštaja Etičkog odbora, Upravni odbor može preduzeti određene disciplinske mere koje su regulisane Statutom Komore a koje mogu podrazumevati i isključenje iz članstva Komore.

Društvena odgovornost za razvijanje etičkih standarda

U slučaju saznanja o korupciji, prevari ili zloupotrebi bilo koje vrste, bez obzira da li je u pitanju pojedinac ili organizacija, članovi Komore se savetuju da se obrate nadležnim organima Republike Srbije kao što su Agencija za zaštitu od korupcije, ili Zaštitniku građana.

Ciljevi etičkog koda Komore

Komora se zalaže za održavanje, razvijanje i unapređivanje kvaliteta, etike i prakse kod profesionalnih standarda u menadžmentu ljudskih resursa i povećanje uticaja profesionalaca iz menadžmenta ljudskih resursa za nagrađivanje pojedinaca i organizacija iz Republike Srbije koji su doprineli razvoju ove oblasti poslovanja.

Ophođenje članova Komore i profesije menadžera ljudskih resursa je potpuno određeno misijom Komore. Etički kodeks Komore je donet iz sledećih razloga:

 • da pružajući opšte smernice ka željenom nivou standarda doprinese profesiji i zajednici u celini
 • da ojača svest stručnjaka iz menadžmenta ljudskih resursa o standardu njihovog rada u svojoj profesiji
 • da ojača kredibilitet i pouzdanost članova Komore i profesije menadžera ljudskih resursa
 • da kontinuirano održi visok standard u okviru profesije i promoviše dobro profesionalno ophođenje
 • da unapredi etičke vrednosti koje nisu regulisane zakonom i ovim kodeksom.

Suština etičkog kodeksa Komore menadžera ljudskih resursa Srbije

Profesionalni standardi i nadležnosti

Od članova Komore se očekuje da učestvuju u unapređenju standarda rada i nadležnosti u profesiji. Povodom toga oni bi trebalo da:

 • dobro razumeju delatnost svoje organizacije i oblast industrije u kojoj ona deluje
 • održavaju kontinuirane napore za sticanje viših nivoa nadležnosti i znanja iz zakonske regulative od značaja za menadžere ljudskih resursa
 • da budu usklađeni sa poslednjim trendovima i praksom radi pružanja strateških smernica za unapređivanje mogućnosti razvoja organizacije i zaposlenih
 • demonstriraju privrženost promovisanju etičkog nivoa svesti među kolegama u profesiji

Profesionalno ophođenje i etika

Svaki član Komore treba da se ophodi kao ličnost od integriteta. Lični kredibilitet se zasniva na sledećim faktorima:

 • nadležnostima
 • integritetu
 • časti
 • pouzdanosti
 • objektivnosti
 • pravičnosti
 • poštenju
 • doslednosti (prema svim zaposlenima u okviru organizacionih standarda)

Odgovornost i odnos prema poslodavcu

Da bi se omogućilo i pomoglo uspostavljanju profesionalnih pozicija u menadžmentu ljudskih resursa sa organizacijama, članovi Komore treba da:

 • poštuju etiku svoje organizacije i da unapređuju vrednosti i standarde organizacije kao i da prate primenu standarda u organizaciji
 • deluju kao poslovni partner sa višim rukovodiocima na dodavanju vrednosti ka postizanju organizacionih ciljeva
 • deluju kao interni konsultanti pri rešavanju pitanja koja su povezana sa menadžmentom ljudskih resursa i savetuju organizaciju o usklađenosti zakonskih akata i društvene odgovornosti
 • da zaštite poverljivost i integritet podataka organizacije
 • da se uzdrže od upotrebe podataka u ličnoj promociji i sticanju koristi
 • da se uzdrže od rada na više radnih mesta bilo da je to skraćeno radno vreme, dodatna angažovanost, ili samozaposlenost osim ako su za to ovlašćeni od strane organizacije
 • da izbegavaju sukob interesa, organizacionih i ličnih, a gde je taj sukob neizbežan dostaviti organizaciji izveštaj koji će na pravičan način opisati razlog, obim i organizacionu prirodu takvog sukoba
 • da obezbedi pravilno korišćenje sredstava organizacije
 • štite i promovišu imidž i vrednosti organizacije tokom prezentacije na javnim mestima, skupovima i aktivnostima

Odgovornost i odnos prema zaposlenima

Da bi se omogućilo i pomoglo uspostavljanju profesionalnih pozicija menadžera ljudskih resursa sa zaposlenima, članovi Komore treba da:

 • zaštite poverljivost i integritet podataka zaposlenih i da se neovlašćenim licima onemogući pristup
 • deluju kao konsultanti na internim pitanjima iz menadžmenta ljudskih resursa i da pruže iskren i pravičan savet
 • da pospešuju bolje razumevanje između zaposlenih i organizacije kroz uspostavljanje efektivnih kanala komunikacije
 • povećaju svest kod zaposlenih o značaju programa praćenja karijere i ličnog razvoja
 • da uspostave pouzdan i pravičan sistem u upravljanju procesima u menadžmentu ljudskih resursa

Odgovornost prema klijentima kao eksterni konsultant

Prilikom pružanja konsultantskih usluga klijentima Komore, članovi treba da pruže sve neophodne informacije u cilju da olakšaju klijentima da pravilno razumeju donete odluke. Članovi treba da u odnosima sa svojim klijentima pruže odgovarajuće vrednosti svojih usluga koje su u skladu sa međunarodnim standardima.

Odnos sa sindikatima

Kod organizacija kod kojih postoji sindikalna organizovanost zaposlenih, članovi koji predstavljaju organizaciju treba da:

 • promovišu organizacionu politiku, ciljeve i radne vrednosti prilikom učestvovanja u razgovoru sa predstavnicima sindikata, i da omoguće bolje razumevanje politike i da razumeju njihove potrebe za unapređenje organizacione politike
 • da sarađuju u radu sa sindikatima u implementaciji organizacione politike
 • da uspostave efektivne kanale komunikacije sa predstavnicima sindikata
 • da imaju jednak pristup prema radnicima bez obzira da li su ili nisu članovi sindikata

Kontakt info

KOMORA MENADŽERA
LJUDSKIH RESURSA SRBIJE

Adresa:
Đorđa Vojnovića 118
Inđija
Republika Srbija

Telefon:
+381.60.50.44.009

Internet:
www.hrkomora.rs

e-mail:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Trenutno na sajtu

Ko je na mreži: 55 gostiju i nema prijavljenih članova