Edukacija i treninzi
DA BISTE BILI USPEŠNI, INSTITUT ZA LJUDSKE RESURSE JE OBEZBEDIO ZA VAS 5 LICENCI KOJE DOKAZUJU DA STE PRAVI ČOVEK ZA MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

 

 1. Osnove menadžmenta ljudskih resursa
 2. Planiranje i selekcija ljudskih resursa
 3. Pronalaženje ljudskih resursa
 4. Zasnivanje, ugovaranje i raskid radnog odnosa
 5. Uvođenje u posao, obuka, obrazovanje, stručno usavršavanje
 6. Praćenje i razvoj ljudskih resursa
 7. Motivisanje zaposlenih
 8. Procena uspešnosti zaposlenih
 9. Sistem nagrađivanja
 10. Strateško upravljanje ljudskim resursima
 11. Upravljanje konfliktima, medijacija i rešavanje
 12. Kultura i etika organizacije, kodeks poslovanja
 13. Psihologija ličnosti
 14. Psihologija organizacije
 15. Zaštita na radu
 16. Međuljudski odnosi u organizaciji
 17. Afirmativna aktivnost u zapošljavanju
 18. Upravljanje talentima u organizaciji
 19. Sindikalno i nesindikalno organizovanje
 20. Zakonska regulativa za ljudske resurse
 21. Mobing
 22. Analiza posla
 23. Poslovna komunikacija
 24. Pružanje povratnih informacija
 25. Delegiranje odgovornosti
 26. Upravljanje kriznim situacijama
 27. Upravljanje stresom
 28. Vođenje timova
 29. Kako održati sastanak
 30. Upravljanje vremenom
 31. Koučing, konsultovanje, mentorski rad
 32. Kako postići dogovor
 33. Kako sa nezgodnim kolegama i radnicima

 

Za uspešno obavljanje ovog posla, dužnosti i zadataka, odgovornosti prema organizaciji/poslodavcu i zaposlenima, Komora menadžera ljudskih resursa Srbije kroz program sertifikacije obezbeđuje da budete potpuno osposobljeni za obavljanje ovih poslova.

Komora menadžera ljudskih resursa Srbije je sertifikaciju prilagodila prema potrebama članova, organizacija, poslodavaca, kao i prema katalogu zanimanja koji je određen od strane zakonodavca to jest države.

Sertifikacija je dobrovoljna, pokazuje profesionalnu stručnost, kredibilitet, i kvalitetno utiče na vaše napredovanje u karijeri. Mnogi poslodavci više žele da zaposle sertifikovane kandidate od kredibilnih kuća za akreditaciju jer s time dobijaju sigurnost da je taj kandidat osposobljen i stručan za posao za koji su oglasili potrebu.

Komora pomaže da ostvarite maksimalnu uštedu kroz znanje koje ste stekli na prethodnim obukama ili sertifikatima, kroz prethodnu procenu.

Edukacija, obrazovanje, obuka, trening koji se rade radi osposobljavanja kandidata za sticanje navedenih sertifikata uključuje sledeće oblasti:

 

1. Osnove menadžmenta ljudskih resursa

Opis

Na seminaru se upoznajete sa pojmom ljudskih resursa. Dobijate odgovor na pitanje kako i zašto su ljudi postali "ljudski resursi". Saznajete koji su to osnovne aktivnosti upravljanja ljudskim resursima. Upoznajete se sa definicijom menadžmenta ljudskih resursa i sa ciljevima i osnovnom ulogom menadžmenta ljudskih resursa.

Cilj

Upoznavanje sa osnovnim pojmovima menadžmenta ljudskih resursa. Seminar uvod u celu problematiku ljudskih resursa i priprema polaznike na posebne seminare koji obrađuju pojedinačne aktivnosti upravljanja ljudskim resursima.

2. Planiranje i selekcija ljudskih resursa

Opis

Upoznavanje sa procesom planiranja ljudskih resursa. Saznajete da je planiranje proces u kome se obezbeđuje odgovarajućih broj potrebnih ljudi u organizaciji. Takođe, upoznajete se sa najvažnijim pravilom menadžmenta ljudskih resursa - staviti prave ljude na prava mesta - kako bi se povereni zadaci obavili efikasno i efektivno.

Cilj

Cilj seminara je da se upoznate sa ciljevima i procesom planiranja ljuskih resursa. Da naučite da uspešno uradite procenu postojećih i budućih ljudskih resursa kao i da naučite da predvidite tražnju i ponudu za ljudskim resursima i uskladite je.

3. Pronalaženje ljudskih resursa

Opis

Pronalaženje ljudskih resursa ili regrutovanje je proces lociranja, identifikovanja i angažovanja sposobnih kandidata za data radna mesta, odnosno traženje, privlačenje i osiguravanje grupe kandidata koja zadovoljava kriterijume neophodne za obavljanje poslova. Na seminaru se obrađuju pojam regrutovanja i strateški pristup regrutovanju. Prolazi se kroz ceo proces pronalaženja ljudskih resursa i obrađuju se interni i eksterni izvori regrutovanja.

Cilj

Osnovni cilj seminara je da obuči polaznike da posle plana potrebnih resursa pronađu odgovarajuće ljudske resurse koristeći kako interne tako i eksterne izvore. Cilj je da se pronađe prava osoba koja ima neophodne performanse, a koja je istovremeno i zainteresovana za zasnivanje radnog odnosa.

4. Zasnivanje, ugovaranje i raskid radnog odnosa

Opis

Upoznavanje sa procesom zasnivanja radnog odnosa. Prolazi se kroz različite oblike ugovora, sklapanje ugovora o radu, razlika između ugovora o radu i ugovora o delu, prijava na penziono i zdravstveno osiguranje, pravo na godišnji odmor i raskid radnog odnosa.

Cilj

Cilj seminara je da polaznici prođu kroz ceo proces od zasnivanja do raskidanja radnog odnosa kao i da se upoznaju sa svim vrstama ugovora.

5. Uvođenje u posao, obuka, obrazovanje, stručno usavršavanje

Opis

Upoznavanje sa tim ko i kako uvodi radnike u posao kao i sa metodama uvođenja u posao. Na seminaru se obrađuju i pojmovi i ciljevi obučavanja i obrazovanja, kao i procesi i procedure. Polaznici se upoznaju sa pojmom treninga i obuka, sadržajem treninga i sistemskim pristupom treningu. Obrađuju se vrste i nivoi obrazovnih potreba, kao i novi trendovi u obrazovanju.

Cilj

Bez osposobljenih i obrazovanih ljudi nema razvoja bilo koje kompanije. Znanje predstavlja temelj konkurentske prednosti jedne kompanije i osigurava njen dugoročni rast i razvoj. Permanentna obuka i sticanje novih znanja i veština su presudni u današnjem poslovnom okruženju u kome znanje predstavlja najznačajniji faktor razvoja. Učenje tokom celog života omogućava zaposlenima da zadrže postojeći posao ili da lakše nađu novi posao. Osnovni cilj upoznavanje polaznika sa procesom uvođenja zaposlenih u posao. Takođe, ističe se značaj konstantnog obučavanja i obrazovanja i kao preduslov za zasnivanje radnog odnosa, i kao proces tokom celog radnog veka.

6. Praćenje i razvoj ljudskih resursa

Opis

Uspeh cele organizacije se dovodi u pitanje ukoliko se ne obezbede potrebni alati za zaposlene da budu još uspešniji u poslu kojim se bave. Ulaganjem u ljude, ulaže se u bolje sutra organizacije. Na kursu se obrađuje pojam razvoja i praćenja ljudskih resursa. Obrađuje se i savremeni pristup u razvoju ljudskog potencijala kao i upravljanje razvojem potencijala zaposlenih u organizaciji.

Cilj

Osnovni cilj praćenja i razvoja ljudskih resursa je podizanje opšte organizacione sposobnosti. Cilj je da se polaznici upoznaju sa osnovnim pojmovima i konceptom praćenja razvoja ljudskih resursa i shvatanjima o ljudskoj prirodi kao osnovi za pristup razvoju i upravljanju razvojem ljudskog potencijala.

7. Motivisanje zaposlenih

Opis

Motivacija, motivacija za rad i "motivisanje "su najveća enigma za stručnjake i najveći izazov za rukovodioce. Zaposleni rade bolje kad su srećni i kad osećaju da ih njihova organizacija ceni. Takođe su produktivniji i kreativniji u rešavanju problema i nalaženju odgovarajućih rešenja. Na kursu se uči pojam i značaj motivacije u poslovanju.

Cilj

Cilj je pripremanje polaznika da se kao menadžeri ljudskih resursa posvete razvoju drugih i podignu produktivnost kompanije na viši nivo. Da nauče da stvore timsku klimu koja je ohrabrujuća, produktivna i zabavna. Na kursu će polaznici saznati kako da ohrabre članove timova da razmišljaju i osmišljaju kreativna rešenja za standardne probleme. Naučiće kako da naprave koncept upravljanja motivisanjem u preduzeću i obradiće pristupe i tehnike motivisanja.

8. Procena uspešnosti zaposlenih

Opis

Procena uspešnosti zaposlenih je jedan od najvažnijih zadataka menadžmenta ljudskih resursa. Ona govori o uspešnosti selekcije, obuke i treninga i daje smernice za dalje planiranje razvoja zaposlenih, sistema nagrađivanja i discipline. Na seminaru se opisuju metode i proces ocenjivanja, obrađuju performanse sa kojima mogu da se ocenjuju, uloga ocenjivača i ciljevi praćenja.

Cilj

Radna uspešnost zaposlenih je merljiva i preporučuje se svim segmentima poslovanja. Ukoliko ustanovimo indikatore, možemo pratiti radnu uspešnost na najuspešniji način - ono što nije merljivo, postaje merljivo. Osnovni cilj kursa je da polaznici otkriju razloge ocenjivanja i važnosti radne uspešnosti. Saznaće kako da ohrabre članove timova da razmišljaju i osmišljaju rešenja u vezi sa sopstvenim razvojem i kako da vode pozitivan razgovor i kada rezultati rada nisu najbolji.

9. Sistem nagrađivanja

Opis

Nagrađivanje zaposlenih je stalna funkcija menadžmenta ljudskih resursa kako bi se ostvarili ciljevi biznis plana i organizacije kao celine. Od momenta ulaska u organizaciju pa do izlaska iz nje, svaki zaposleni je podložan ocenjivanju i proveri svojih psihofizičkih i radnih sposobnosti. Na kursu se obrađuje pojam nagrađivanja, sistem i cilj nagrađivanja zaposlenih. Obrađuju se instrumenti nagrađivanja, materijalne i nematerijalne nagrade.

Cilj

Cilj nagrađivanja zaposlenih je usklađivanje individualnih interesa zaposlenih i strategijskih ciljeva kompanije. Osnovni cilj kursa je da pripremi polaznike da kao menadžeri ljudskih resursa nađu ravnotežu i usklade te interese. Cilj kursa je da upozna polaznike sa pojmom nagrada i sistemom nagrađivanja.

10. Strateško upravljanje ljudskim resursima

Opis

Definisanje pojmova strategije, strateškog menadžmenta i strateškog upravljanja ljudskim resursima. Formiranje i organizovanje odeljenja za ljudske resurse predstavlja uslov za kvalitetno upravljanje ljudskim resursima u većim organizacijama. Smatra se da uvođenjem ove funkcije u organizaciju, menadžment ljudskih resursa dobija strateški okvir. Imaćete priliku da se upoznate sa različitim tipovima strategija koje se mogu koristiti, kao i da vidite proceduru za kreiranje strategije ljudskih resursa. Dat je i prikaz upravljanja ljudskim resursima u preduzetničkim organizacijama i u malim i srednjim preduzećima zato što se dosta razlikuje od menadžmenta ljudskih resursa u velikim organizacijama. Na kraju ćete imati priliku da se upoznate sa konceptima ličnog i organizacionog razvoja menadžera u organizaciji, kao jednog od bitnih aspekata strateškog upravljanja ljudskim resursima.

Cilj

Upoznavanje polaznika sa pojmom strateškog menadžmenta ljudskih resursa i sa strategijama koje su date u teoriji upravljanja ljudskim resursima. Polazniku će biti predstavljene procedure za kreiranje strategije ljudskih resursa i imaće priliku da se upoznaju sa modelom kompetencija. Naučiće i na koji način mogu uvesti model kompetencija u organizaciju, kao i metode za lični i organizacioni razvoj.

11. Upravljanje konfliktima, medijacija i rešavanje konflikta

Opis

Kroz ovaj trening naučićete kako da efektivno upravljate konfliktima kroz široki spektar različitih situacija. Koristeći specifične korake i date informacije, imaćete šansu da analizirate situacije u kojima se konflikti pojavljuju, a zatim da se odlučite za najbolji način delovanja.

Cilj

Konflikt predstavlja ozbiljnu prepreku za razvoj pozitivne atmosfere na radnom mestu i u praksi je prepoznat kao ozbiljan demotivišući faktor, u skladu sa tim cilj treninga je da se pomogne učesnicima da prepoznaju sopstveni stil rešavanja konflikata i da ga prilagode konkretnoj situaciji. Seminar daje priliku učesnicima da nauče tehniku aktivnog slušanja i rade na razvoju sopstvenog asertivnog ponašanja. Polaznici imaju mogućnost da nauče kako treba da intervenišu u kriznim situacijama i kako da u procesima pregovaranja i medijacije upravljaju konfliktima.

12. Kultura i etika organizacije, kodeks poslovanja

Opis

Na seminaru se obrađuje kultura i etika u savremenom poslovanju. Izučava se pojam kulture, morala, etike, pojam radne kulture, morala i poslovne etike. Obrađuje se pojam odgovornosti u poslovanju, etičke norme i kodeksi. Uticaj kulture organizacije i poslovanja, tradicije podnevlja, i ostali prediktori i indikatori koji mogu uticati na poslovanje preko korporativne kulture.

Cilj

Cilj ovog seminara jeste da se ukaže na značaj i ulogu etike kao bitnog segmenta korporativne kulture i etičkih principa, koji se sve više u globalnoj ekonomiji moraju ugrađivati u upravljačke sisteme svih privrednih subjekata, bez obzira na njihovu delatnost, veličinu, stil liderstva i broj zaposlenih, kao nasušno sredstvo za ostvarivanje projektovanih strategijskih poslovnih ciljeva.

13. Psihologija ličnosti

Opis

Psihologija ličnosti izučava celinu psihičkog života i ponašanja i traži šta je zajedničko i karakteristično za ljude kada se njihov psihički život i ponašanje prate kao celina. Ličnost bi se mogla definisati kao način ponašanja karakterističan za pojedinu osobu. Na seminaru se obrađuje pojam ličnosti i o ličnosti će se govoriti kroz različite definicije i dimenzije ličnosti, teorije ličnosti, psihološke poremećaje ličnosti sa ciljem što boljeg upoznavanja različitih psiholoških determinanti čoveka. Takođe, na kursu se obrađuju i različite crte ličnosti i tipologije ličnosti.

Cilj

Osnovni cilj seminara je da upozna polaznike sa osnovnim pojmovima psihologije ličnosti. Psihologija ličnosti će biti prikazana, kao sinteza podataka koji pokazuju na kom je nivou razvoja savremena psihologija u odnosu na dva ključna problema: razumevanje ljudske prirode i razumevanje ljudskog ponašanja.

14. Psihologija organizacije

Opis

Na seminaru se usvajaju osnovni pojmovni okviri psihologije i teorijski i metodološki principi. Usvajaju se pojmovi relevantni za organizaciono ponašanje. Izučavaju se metode u psihologiji, profesionalna orijentacija kao i postupak profesionalne selekcije. Na kursu se izučava i radna adaptacija i pokazatelji neadaptiranosti na radu: apsentizam i fluktuacija.

Cilj

Cilj je da polaznici prepoznaju psihološke probleme u organizacionom kontekstu i da primene usvojena znanja na njihovo rešavanje. Usvajanje pojmovnih okvira psihologije; usvajanje teorijskih i metodoloških principa psihologije; usvajanje psiholoških znanja relevantnih za organizacijsko ponašanje.

15. Zaštita na radu

Opis

Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih delatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mere, postupke i pravila da bi se otklonile ili smanjile te opasnosti. Svrha zaštite na radu je da se stvore sigurni radni uslovi kako bi se sprečile povrede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu. Na kursu se obrađuje opšta zaštita zaposlenih, kontrola fizičkih i drugih rizika. Takođe se obrađuje i posebna zaštita zaposlenih. Obrađuju se norme i tehnički propisi u sastavu zaštite na radu, kao i preduzimanje mera zaštite od požara.

Cilj

Cilj kursa je upoznavanje polaznika sa osnovnim pojmovima vezanim za zaštitu na radu. Polaznici se upoznaju sa sprovođenjem i primenom propisa zaštite na radu u preduzeću kao i merama zaštite od požara.

16. Međuljudski odnosi u organizaciji

Opis

Svako ko je u toku svog radnog veka promenio nekoliko radnih organizacija mogao je da primeti da se, čak i ako se bave istom vrstom delatnosti, organizacije međusobno razlikuju. Ono što daje osoben pečat svakoj organizaciji su njeni međuljudski odnosi, kultura i klima. Na seminaru se obrađuju međuljudski odnosi u organizaciji i klima organizacije.

Cilj

Upoznavanje polaznika sa pojmom međuljudskih odnosa u organizaciji. Takođe, polaznici se upoznaju sa pojmovima i karakteristikama organizacione kulture i organizacione klime.

17. Afirmativna aktivnost u zapošljavanju

Opis

Izuzeci od diskriminacije (tj. afirmativne mere) imaju za cilj stimulisanje zaštite i primene univerzalnog principa jednakosti svih ljudskih bića. Time i zaštitu ukupnog pravnog poretka utemeljenog na univerzalnim principima međunarodnog poretka i međunarodnih pravnih odnosa, budući da stimulišu izjednačavanje prava potencijalno ili faktički obespravljenih grupa i pojedinaca. Afirmativne aktivnosti pri zapošljavanju na ovom seminaru su predstavljene objašnjenjem pojma afirmativnih aktivnosti u zapošljavanju, zatim razmatranjem zakonske regulative i različitih pristupa afirmativnim aktivnostima, a nadovezujemo se prikazom različitih oblika diskriminacije. Seminars se završava opisom najčešćih vrsta diskriminacije.

Cilj

Upoznavanje polaznika sa prednostima i problemima afirmativnih aktivnosti u zapošljavanju. Tokom seminara, polaznici će imati priliku da nauče da razlikuju nezakonitu diskriminaciju od pozitivne diskriminacije, što će potom moći da primene u svom svakodnevnom radu.

18. Upravljanje talentima u organizaciji

Opis

Svrha koncepta upravljanja razvojem talenata je da obezbedi standardizovan i reputabilan sistem identifikacije, razvoja i promocije talenata na nivou Kompanije. Talente u organizaciji čine pojedinci koji unapređuju kompaniju - kroz neposredan doprinos svojim rezultatima rada, ili na duže staze - ispoljavanjem najvišeg nivoa potencijala koji utiče na dalji prosperitet kompanije ili sektora u kome rade. Prepoznavanje, angažovanje i razvoj talenata ostaje prioritet za svaku organizaciju u budućnosti. Upoznavanje sa metodama razvoja talenata na poslu i organizaciji.

Cilj

Prepoznavanje, angažovanje, razvoj i usaglašavanje talentovanih pojedinaca na najbolji način sa organizacionom strategijom, organizacionim kompetencijama i politikom same organizacije.

19. Sindikalno i nesindikalno organizovanje

Opis

Sindikati su dobrovoljne organizacije radnika koji su udruženi zbog povećanja i poboljšanja uslova rada. Polaznici se upoznaju sa pojmom sindikata kao načinom organizovanja zaposlenih i vrstama sindikata. Obrađuje se i pojam nesindikalnog radnog okruženja.

Cilj

Cilj je upoznavanje polaznika sa pojmom sindikata i vrstama sindikata. Takođe, polaznici će se upoznati i sa vrstama radnog okruženja.

20. Zakonska regulativa za ljudske resurse

Opis

Obrađuju se oblasti koje se tiču zakonskih oblika poslovnih organizacija, zakona o radu, zakona o zaštiti na radu. Posebno se upoznaje sa različitim formama ugovora koje možete da sklopite sa zaposlenima, načinom rada sa sindikatima i slično.

Cilj

Cilj kursa je da steknete znanje o zakonski regulisanom aspektu bavljenja ljudskim resursima.

21. Mobing

Opis

Mobing je oblik ponašanja na radnom mestu kojim jedna osoba ili više osoba sistematski psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu, ugrožava njen ugled, ljudsko dostojanstvo i integritet, a sa ciljem eliminacije sa radnog mesta. Mobing je danas kompleksna, široko rasprostranjena i narastajuća pojava koja ima pogubne posledice na radnu sredinu, psihofizičko zdravlje pojedinca, socijalno okruženje pojedinca i kompletnu zajednicu. Zbog značajnosti pojave i problema koje ona izaziva, potrebno je da se ova pojava upozna sa različitih aspekata, da polaznici nauče da je prepoznaju, jer se mobing može sprečiti primarnom prevencijom, odnosno, informisanjem, edukacijom, savladavanjem bitnih komunikacijskih veština, zaštitnim zakonodavstvom i organizacionom politikom i praksom.

Cilj

Upoznavanje polaznika sa pojmom mobinga i da mogu da prepoznaju ovu pojavu u svojom radnom okruženju a ukoliko se nađu u njenoj blizini da umeju da se suoče sa tim problemom na adekvatan način. Po završetku ovog kursa, polaznici će biti u stanju da identifikuju mobing koji se vrši na njima ili na nekom od njihovih kolega. Takođe, moći će da razviju preventivne mehanizme da zaštite svoju organizaciju i sebe od negativnih posledica ove pojave. Ukoliko se ipak nađu u situaciji da su žrtva mobinga ili da je neko iz njihove organizacije na ovom mestu, umeće na adekvatan način da se izbore sa problemom.

22. Analiza posla

Opis

Analiza posla je sistematizovani postupak prikupljanja i sređivanja podataka o nekom radnom mestu. To je prvi korak u procesu oblikovanja postupka selekcije. Analiza posla je značajna u procesu selekcije zaposlenih zato što pruža saznanja o konkretnim osobinama koje bi osoba trebala da poseduje da bi bila uspešna na nekom radnom mestu.

Cilj

Cilj kursa analiza posla je da polaznicima pruži znanja o načinu sprovođenja postupka prikupljanja i sređivanja podataka o zahtevima određenog radnog mesta i osobinama koje bi osoba na tom radnom mestu trebala da poseduje.

23. Poslovna komunikacija

Opis

Upoznavanje sa osnovnim teorijama komunikacije, savladavanje tipičnih modela komunikacije i sticanje komunikacijske tehnike i veština koje im mogu pomoći u efektivnoj poslovnoj komunikaciji. Uz to polaznici će biti upoznati sa osnovnim psihološkim tipovima klijenata i dobiti praktične savete kako da ostvare što uspešniju komunikaciju sa njima.

Cilj

Polaznici će tokom seminara postići: razumevanje osnovnih pravila komunikacije, razumevanje različitih tipova komunikacije i prilagođavanje situaciji, savladavanje asertivnog načina komunikacije, razvijanje samopouzdanja, autoriteta i znanja kako bi ojačali lični kredibilitet, savladavanje načina kako reći „Ne“, razumevanje važnosti slušanja drugih, razvijanje dobrih međuljudskih odnosa, izgrađivanje poverenja i međusobnog poštovanja i razumevanja.

24. Pružanje povratnih informacija

Opis

Povratne informacije su prvenstveno vezane za učenje, razvoj i promenu. Organizacije kojima upravljamo, ljudi sa kojima sarađujemo i čiji rad nadgledamo i samo menadžeri, moraju da uče, razvijaju se i menjaju ako hoće da opstanu i napreduju. Veština pružanja povratnih informacija i spremnost da ih primimo od drugih i dan-danas predstavlja ključni preduslov za efektivni menadžment.

Cilj

Da se razume šta je povratne informacija, kako se pruža, kako se daje efektivna povratna informacija, kako se prima povratna informacija i kako se upravlja sa problemima u razmeni povratnih informacija.

25. Delegiranje odgovornosti

Opis

Delegiranje nudi mnogo prednosti, lično, podređenima i organizaciji. Delegiranje vam pruža da imate više vremena i da se posvetite nečemu što zahteva vašu punu pažnju, vaše veštine i znanje. Delegiranje označava situaciju kada jedna osoba dodeljuje konkretan zadatak ili projekat nekoj drugoj osobi, koja se obavezuje da će taj posao i obaviti.

Cilj

Upoznavanje polaznika sa ciljevima, prednostima i izazovima delegiranja. Davanje smernica za efektivno delegiranje, priprema za delegiranje, prenošenje zaduženja, nadgledanje.

26. Upravljanje kriznim situacijama

Opis

Kriza je promena – iznenadna ili postepena – koja za posledicu ima problem koji mora hitno da se reši. Kriza se javlja u raznim oblicima i to nisu uobičajeni usponi i padovi u poslovnom ciklusu. Saznaćete za više od četiri kategorije kriznih situacija: događaji vezani za prirodno okruženje ili organizaciju, tehnološke poteškoće, ekonomski i tržišni faktori, kao i krize u poslovnim odnosima.

Cilj

Upoznavanje polaznika sa time: šta je kriza? Kako da se izbegne kriza, Kako da se pripreme za upravljanje kriznom situacijom, kako da prepoznaju krizu, kako da se obuzda kriza, kako se rešava kriza, kako da se izvedu zaključci iz krizne situacije.

27. Upravljanje stresom

Opis

Da li su zabrinutost i stres zaista loše pojave? Da li mi preuveličavamo nešto što predstavlja prirodno stanje našeg uma i duha? Briga i stres su neophodan i važan deo našeg života, ali u današnjem okruženju koje karakteriše brz ritam, te prirodne ljudske reakcije često izmiču kontroli i počinju da ugrožavaju našu produktivnost i naše mentalno zdravlje.

Cilj

Šta je preopterećenost i hronična zabrinutost? Pozitivan stres i produktivna zabrinutost; procena nivoa sopstvenog stresa; preuzimanje kontrole nad stresom; pretvaranje zabrinutosti u akciju; povezivanje sa drugima; veza sa samim sobom; kako da telo pomogne da se ublaži stres; koje navike mogu pomoći da se savlada stres.

28. Vođenje timova

Opis

Kao lider tima, morate vladati dvema veoma različitim vrstama odgovornosti: morate da upravljate i morate da vodite. Pod upravljanjem podrazumevamo usklađivanje, odmeravanje i usmeravanje timskih aktivnosti. Vođenje tima znači da slušate, opažate i utičete na timsku a takođe i na pojedinačnu dinamiku. Vođenje tima je motivisanje da istraje kako bi dostigao višu svrhu. Ono daje osećaj vrednosti, usklađuje učešće i oblikuje percepciju tima.

Cilj

Znati: Šta je tim? Kako isplanirati produktivan tim; kako formirati produktivan tim; kako voditi tim; kako postupati s problemima tima; kako oceniti performanse.

29. Kako održati sastanak

Opis

Poslovni ljudi troše mnogo vremena na sastancima (od dve do tri četvrtine radnog dana). Kako da sastanci budu vredni uloženog truda, kako da se održi sastanak, pripreme, dušina sastanka, dnevni red i ostalo su ono što je u opisu sa čime će se baviti polaznici.

Cilj

Polaznici da se upoznaju sa sledećim: Kako odrediti cilj sastanka? Kako se spremiti za sastanak? Kako grupe odlučuju? Kako voditi sastanak? Šta ako sastanak krene lošim putem? Kako završiti sastanak? Šta posle sastanka? Kako izgledaju virtuelni sastanci?

30. Upravljanje vremenom

Opis

Upravljanje vremenom je mnogo više od liste poslova i toga da naučimo da kažemo ne. To je veština koja zahteva samoprocenu, planiranje i stalnu disciplinu i napredovanje. Ovaj seminar će vam pomoći bez obzira da li samo želite da naučite kako da bolje organizujete svoje vreme ili da tražite novi pristup koji će vam omogućiti da ga koristite efektivno.

Cilj

Da polaznici na kraju obuke znaju i budu u mogućnosti da: Racionalno iskoriste svoje vreme; kako da analiziraju svoje vreme; kako da upravljaju svojim vremenom.

31. Koučing, konsultovanje, mentorski rad

Opis

Na seminaru se polaznici upoznaju sa značajem koučinga, konsultovanja i mentorstva u radu, njihovim razlikama i prednostima u odnosu na potrebe organizacije. Obrađuju se alati, tehnike i praksa - od analiziranja uzroka slabijeg rada do stvaranja pogodne klime za povećanu efektivnost i efikasnost. Obrađuju se i metode pravilnog odgovora na zadate poslove i zadatke u radu.

Cilj

Cilj je da polaznici nauče da izvuku najbolje iz svake osobe u timu i da razviju radnu sredinu koja podstiče sinergiju. Naučiće da postupaju sa negativnim ponašanjem, da smanje konflikt i poboljšaju odnose, povećaju svoju produktivnost, performanse i znanje poslovanja. Cilj je da se polaznici nauče da ohrabre ponašanje i motivaciju najboljih radnika, kao i da uoče slabosti i prednosti svakog zaposlenog i kako da prevaziđu i unaprede svoj rad. Polaznici će saznati kako da slušaju sa empatijom i podstaknu otvorenu, dvosmernu komunikaciju.

32. Kako postignuti dogovor

Opis

Pregovaranje je životna činjenica. Počev od pitanja povišice sa svojim šefom, pa do traženja odmora, slobodnih dana i ostalo. Svakoga dana imamo potrebu da o nečemu pregovaramo. Zato je veoma bitno da se zna kako pregovarati.

Cilj

Na kraju obuke da polaznici budu upoznati šta je problem, koje su metode pregovaranja, kako do sporazuma, kako izaći na kraj sa ljudima koji učestvuju u pregovaranju, o taktici pregovaranja, moći pozicije i kako da postignu za njih odgovarajući dogovor.

33. Kako sa nezgodnim radnicima

Opis

Svi mi ponekad imamo neprijatna iskustva sa nezgodnim i neprijatnim kolegama na poslu. Vrlo verovatno je da smo i sami bili u toj poziciji. Moderan način življenja, komunikacije i poslovanja često će nas prinuditi da se suočimo sa ljudima sa kojima nije lako izaći na kraj. Neki su agresivni, neki bučni, neki uporni itd. Ovde ste na pravom mestu da nađete puteve i načine kako da izađete na kraj sa njima.

Cilj

Da polaznici na kraju obuke budu u mogućnosti da: Razumeju ponašanje i efekte ponašanja; da znaju kako da izađu na kraj sa manipulatorima; da znaju osnovne veštine komunikacije; kako da izađu na kraj sa nezgodnim klijentima, šefovima, saradnicima, službenicima; kako da se spreme za uspeh.

Kontakt info

KOMORA MENADŽERA
LJUDSKIH RESURSA SRBIJE

Adresa:
Đorđa Vojnovića 118
Inđija
Republika Srbija

Telefon:
+381.60.50.44.009

Internet:
www.hrkomora.rs

e-mail:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Trenutno na sajtu

Ko je na mreži: 33 gostiju i nema prijavljenih članova